عرضه شورای  ملّی پرونده ها اطّلاعیه اطّلاعات واکنشها پیوند ها تماس با ما

 RELEASE DATED DEC. 17, 2004

بیانیه خطاب به ارامنه ارمنستان غربی

عرضه بیانیه

 شورای ملّی ارامنه تقاضای احقاق حقوق پایمال شده بر وجود و خودمختاری کلّیه ارامنه رانده شده از وطن و فرزندان بازماندگان برنامه نسل کشی ارامنه را حضور نماینده دبیرخانه سازمان ملل خواهد رسانید. بدین منظور بیانیه ای را جهت امظاء در اختیار ارامنه جهان میگذارد.

 حقّ ما بر خود مختاری، حقّی است که ازجنبه های قضایی، لزوماً احتیاج به پشتیبانی آزادمنشانه وسیع ارامنه ارمنستان غربی، و به طور کلّی تمامی ارامنه دنیا دارد.

بدین جهت، هر بیانیه صادره دارای اهّمیّتی ویژه میباشد.

 هیچ گروه و تشکیلات و یا سازمانی به جز بازماندگان و فرزندان نجات یافته از نسل کشی ارامنه نمیتوانند مدّعی این حقّ خود مختاری باشند. در واقع حقّی که ما ارمنیهای ارمنستان غربی را مجاز به ایجاد یک ساختار دموکراتیک به منظور به عهده گرفتن آینده مردم در تبعیدمان می نماید.

 بی تردید وقت آن است که متّحد شویم و با عزمی راسخ آینده خویش را بنا کنیم.

 معذلک این امکان وجود دارد، کمااینکه پیش آمده است، که اشخاصی غیر ارمنی خواستار امضای بیانیه ذکر شده بشوند و اعلان همبستگی با خواسته های ما بنمایند.

لذا تردیدی به خود راه ندهید و از عموم بخواهید که بیانیه مذکور را تکمیل و امضاء نمایند، حتّی اگر نتوانند محلّ زادگاه اجدادشان در ارمنستان غربی را ذکر نمایند.

 نشان دهیم که ما، فرزندان بازماندگان نجات یافته از نسل کشی ارامنه، همچنان بر خواسته های حَقّه خود در زمینه وجود و خود مختاری استواریم.

 شورای ملّی ارامنه

Bayanieh (format pdf)

 

 

For further information 

 

Sentence of the Permanent Peoples’ Tribunal (1984)

Nakhdjavan

 

HAYBACHDBAN©2004